vuxnguyeen
It's just me!
Mới đó mà 6 năm rồi sao? :3

Mới đó mà 6 năm rồi sao? :3

blazepress:

Beachy Head, Eastbourne, England.

blazepress:

Beachy Head, Eastbourne, England.

(via linxspiration)

(Source: kushandkastles, via puggert)

tulipnight:

Dec. Mt.Fuji by shinichiro* on Flickr.

(via puggert)

(via puggert)

Tình yêu một thời của tôi :3

Tình yêu một thời của tôi :3

(via wearevanity)

seattle-wa:

20120801-08_seattle_0082 by Vision by faZ on Flickr.